Cookie Policy

Deze Cookie Policy is van toepassing op het gebruik van cookies en social media plugins op de website van Together Connected NV’s www.toco.eu (de “Website”).

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms persoonlijke gegevens bevatten. Social media plugins zijn kleine stukjes software die ontwikkeld zijn en geleverd worden door social media service providers, die social media integratie toevoegen wanneer ze ingebouwd zijn in de Website.

OPMERKING: Als u algemene informatie wilt over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, anders dan via cookies en social media plugins, inclusief met betrekking tot uw communicatie met ons via e-mail, telefoon en social media en met betrekking tot een bestelling of aankoop, raadpleeg dan ons Privacybeleid.

Door de Website te blijven gebruiken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en u erkent dat u Deze Cookie Policy hebt gelezen en geaccepteerd.

1. ALGEMEEN

1.1. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Together Connected NV, Gentbruggekouter 5, 9050 Gentbrugge, België, met bedrijfsregistratienummer 0720.810.265. (hierna: “TOCO”, “wij”, “ons”, “onze”). U kan ons contacteren via e-mail op info@toco.eu 

1.2. Een verwijzing in deze Cookie Policy naar bepaalde wetten of voorschriften omvat ook elke wijziging, vervanging of annulering van deze wetten of voorschriften, met inbegrip van eventuele daarmee verband houdende uitvoeringsbesluiten.

1.3. TOCO behoudt zich het recht voor om deze Cookie Policy van tijd tot tijd naar eigen goeddunken aan te passen, te veranderen of te wijzigen. Een dergelijke wijziging, verandering of aanpassing zal worden gecommuniceerd via de website. Als u de wijzigingen, veranderingen of aanpassingen niet accepteert, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@toco.eu. Indien wij niet binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen in het Cookiebeleid op de Website zijn aangekondigd een dergelijke e-mail van u ontvangen, wordt u geacht al deze wijzigingen te hebben geaccepteerd.

2. COOKIES

2.1. U kunt voorkomen dat er cookies worden geplaatst door uw browser als zodanig te configureren. Richtlijnen over hoe dit te doen vindt u hier:


Het niet toestaan van cookies bij een bezoek aan de Website kan er echter toe leiden dat bepaalde of alle functies van de Website niet meer goed werken.

2.2. Wanneer u de website bezoekt, plaatst TOCO een aantal cookies. De meeste gegevens met betrekking tot deze cookies, hun plaatsing en gebruik, maken het mogelijk u te identificeren, en TOCO gebruikt ze om inzicht te krijgen in hoe u en andere bezoekers de website gebruiken door statistische en gebruiksgegevens te verzamelen, zodat TOCO een betere gebruikerservaring op de website kan bieden.

2.3. TOCO is op de hoogte van het gebruik van de volgende cookies op de website:

2.4. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van cookies door TOCO intrekken. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de cookies, die op uw apparaat zijn geplaatst, te verwijderen. Om dit te doen, wordt u vriendelijk verzocht om de juiste instructies van de fabrikant van uw browser te raadplegen, zoals hierboven vermeld.

3. DOELEINDEN WAARVOOR TOCO UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT

3.1. TOCO verwerkt uw persoonlijke gegevens om statistische analyses uit te voeren, zodat we onze website, advertenties, producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.

3.2. TOCO kan uw persoonlijke gegevens ook verwerken voor marketingdoeleinden.

3.3. TOCO kan uw persoonlijke gegevens ook verwerken voor het behoud van de legitieme belangen van TOCO, haar filialen en partners of een derde partij als uw registratie bij of gebruik van de website kan worden beschouwd als (a) een schending van deze Cookie Policy of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging van de veiligheid of integriteit van een van de websites of van TOCO of van de onderliggende systemen van een van haar filialen of onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (c) op enigerlei wijze haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of onwettig.

3.4. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gegronde verdenkingen zijn van een onwettige handeling of een misdrijf dat door u is gepleegd door middel van uw gebruik van een van de Websites.

4. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

4.1. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de in artikel 3 genoemde doeleinden is gebaseerd op uw toestemming of op een wettelijke verplichting waaraan TOCO zich moet houden.

4.2. In sommige gevallen kan de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor doeleinden van onze legitieme belangen, zoals:

  • Voortdurende verbeteringen van de TOCO-website, sociale-mediakanalen, producten en diensten om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring heeft;
  • Het beschermen van onze website, sociale-mediakanalen, producten en diensten tegen misbruik en illegale activiteiten;
  • Marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en de algehele succesvolle commercialisering van onze producten en diensten.

5. NAAR WIE TOCO UW GEGEVENS STUURT

5.1. TOCO vertrouwt op externe verwerkers om u onze website te verstrekken en uw persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonlijke gegevens alleen namens TOCO verwerken op uitdrukkelijke schriftelijke instructie van TOCO.

TOCO garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht zijn de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens in acht te nemen.

5.2. TOCO stuurt uw persoonlijke gegevens niet op identificeerbare wijze naar een derde partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming. TOCO kan echter wel anonieme gegevens sturen naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en om de marketing, weergave en verkoop van deze goederen en diensten op maat te maken.

6. LOCATIE EN OVERDRACHT

6.1. TOCO verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken voor de in artikel 3 genoemde doeleinden, kunnen wij uw persoonsgegevens echter ook doorgeven aan derden die deze namens ons buiten de EER verwerken. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om adequate waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke waarborgen zullen het gevolg zijn van:

  • het ontvangende land dat beschikt over wetgeving die als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
  • Een contractuele overeenkomst tussen TOCO en die entiteit. 


6.2. TOCO kan geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zal TOCO ervoor zorgen dat er waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw gegevens en alle rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die u onder de toepasselijke dwingende wetgeving zou kunnen genieten, te waarborgen.

7. KWALITEITSGARANTIES

7.1. TOCO doet haar uiterste best om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in artikel 3 genoemde doeleinden te bereiken.

7.2. Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de duur die nodig is om de in artikel 3 genoemde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Het intrekken van uw toestemming kan betekenen dat u niet langer het gehele of een deel van onze Website kunt gebruiken. TOCO zal uw persoonsgegevens verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de in artikel 3 hierboven vermelde doeleinden, tenzij dat wel het geval is:

  • Een hoger belang van TOCO, of enige andere derde partij, om onze persoonlijke gegevens identificeerbaar te houden;
  • Een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat TOCO ervan weerhoudt om ze te de-identificeren.


7.3. TOCO zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, alsmede tegen onbedoeld verlies door knoeien of vernieling. Toegang door personeel van TOCO of haar externe verwerkers zal alleen plaatsvinden op een “need-to-know” basis en onderworpen zijn aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging verplichtingen zijn die nooit gegarandeerd kunnen worden.

8. UW RECHTEN

8.1. U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke gegevens die door TOCO met betrekking tot u worden verwerkt. TOCO behoudt zich het recht voor om een administratieve vergoeding in rekening te brengen voor meerdere volgende verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend voor het veroorzaken van overlast of schade aan TOCO. In elk verzoek wordt aangegeven voor welke verwerkingsactiviteit u uw recht op toegang wilt uitoefenen en wordt aangegeven tot welke gegevenscategorieën u toegang wilt krijgen.

8.2. U heeft het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens die onjuist zijn, gratis worden gecorrigeerd. Indien u een verzoek tot correctie indient, dient uw verzoek vergezeld te gaan van een bewijs van de foutieve aard van de gegevens waarvoor de correctie wordt gevraagd.

8.3. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

8.4. U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist als deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de in artikel 3 genoemde doeleinden of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door TOCO zal worden beoordeeld:

  • Overheersende belangen van TOCO of enige andere derde partij;
  • Wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die in strijd kunnen zijn met een dergelijke schrapping.

In plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat TOCO de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt als (a) u de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is, of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de in artikel 3 genoemde doeleinden.

8.5. U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er met deze bijzondere omstandigheden ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing kwalificeert, heeft u het recht om u kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

8.6. U heeft het recht om in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat alle persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt, van ons te ontvangen.

8.7. Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@toco.eu. Een e-mail met het verzoek om een recht uit te oefenen zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend worden, en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Als u het contactformulier gebruikt, kan TOCO u vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs.

TOCO zal u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek geldig blijkt te zijn, zal TOCO het zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek honoreren. 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door TOCO, kunt u altijd contact opnemen met TOCO via het hierboven vermelde e-mailadres. Als u niet tevreden bent met het antwoord van TOCO, bent u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.