Privacy Policy

Deze Privacy Policy (het “Privacy Policy”) is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door Together Connected NV (hierna: “TOCO”, “wij”, “ons”, “onze”) wanneer u (i) onze website (www.toco.eu) (de “Website”) bezoekt en/of de daar aangeboden diensten gebruikt; (ii) met ons communiceert via e-mail, telefoon en sociale media zoals maar niet beperkt tot Facebook en LinkedIn (de “Social Media Kanalen”); (iii) met ons communiceert op beurzen en evenementen.OPMERKING: Voor meer informatie over hoe wij Persoonsgegevens verwerken via cookies en sociale plug-ins op onze Website, wordt u vriendelijk verwezen naar ons Cookiebeleid.

OPMERKING: Voor meer informatie over onze algemene gebruiksvoorwaarden wordt u vriendelijk verwezen naar onze Algemene Voorwaarden.

1. In het algemeen

Beschrijving

Toelichting

1.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Together Connected NV, met maatschappelijke zetel te Gentbruggekouter 5, B-9050 Gentbrugge, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0720.810.265, ARR Gent (afdeling Gent). U kan ons contacteren via e-mail op info@toco.eu.

Dit is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy.

1.2. Elk begrip dat met een hoofdletter begint, wordt in deze Privacy Policy gedefinieerd door een expliciete verwijzing. Waar mogelijk gezien de context, worden enkelvoudige woorden geïnterpreteerd als zijnde ook het meervoud en vice versa.Alle termen en zinnen die met een hoofdletter worden gebruikt in deze Privacy Policy en die hierin niet zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als die welke is uiteengezet en opgenomen in de algemene voorwaarden van TOCO die beschikbaar zijn op de website van TOCO (de “Voorwaarden”).

Om ervoor te zorgen dat we hetzelfde begrip hebben van wat hier staat, is het belangrijk dat bepaalde begrippen door u en door ons op dezelfde manier worden geïnterpreteerd.

1.3. Wanneer naar bepaalde wetten of voorschriften wordt verwezen, omvat deze verwijzing ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van die wetten of voorschriften, met inbegrip van eventuele daarmee verband houdende uitvoeringsbesluiten.

Wetten veranderen vaak van tijd tot tijd en we willen ervoor zorgen dat deze Privacy Policy in overeenstemming blijft met dergelijke wijzigingen.

1.4. TOCO behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd aan te passen, te verbeteren of te wijzigen. Een dergelijke wijziging, verandering of aanpassing zal worden gecommuniceerd via de website. Als u de wijzigingen, veranderingen of amendementen niet accepteert, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@toco.eu.Indien wij niet binnen drie (3) Werkdagen nadat de wijzigingen van de Privacy Policy op een zichtbare manier op onze Website zijn aangekondigd, een dergelijke e-mail van u ontvangen, wordt u geacht al deze wijzigingen ondubbelzinnig te hebben geaccepteerd.

Zoals elk bedrijf kunnen veranderingen in de wetgeving, marktomstandigheden, belangen, enz. ons verplichten om onze Privacy Policy van tijd tot tijd te wijzigen om ervoor te zorgen dat deze accuraat blijft.

Als dit gebeurt, wordt u vriendelijk verzocht kennis te nemen van de wijzigingen en ermee in te stemmen als u ze aanvaardbaar vindt.

2. Soorten persoonlijke gegevens die we verwerken

Beschrijving

Toelichting

2.1. Wanneer u onze website en sociale-mediakanalen gebruikt, kunnen wij volgende verzamelen:

Technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem.

Hier leggen we uit welke soorten Persoonsgegevens we in ieder geval verzamelen wanneer u onze Website en Social Media Kanalen bezoekt.

2.2. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, het contactformulier op onze Website invult, of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of Social Media Kanalen, kunnen wij deze verzamelen:

de basisidentiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, bedrijfsnaam, bedrijfstype, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie;
accountinformatie, zoals gebruikersnaam en wachtwoord;de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie u correspondeert binnen onze organisatie, datum en tijdstip, enz;
uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.publiek beschikbare informatie van uw profiel op Social Media Kanalen;
financiële informatie, alle andere Persoonlijke Gegevens die u aan ons verstrekt.

Hier leggen we uit welke soorten Persoonsgegevens we verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten, wanneer u actief probeert contact met ons op te nemen of wanneer u wilt dat wij contact met u opnemen

2.3. Wanneer u ons uw visitekaartje achterlaat of met ons in contact komt op beurzen en evenementen waar wij aanwezig zijn, kunnen wij volgende opslaan:

de basisidentiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie (d.w.z. wanneer dergelijke informatie door u wordt verstrekt of op uw visitekaartje wordt vermeld);

je foto

Hier leggen we uit welke soorten Persoonsgegevens we verzamelen als u actief contact met ons opneemt op beurzen en evenementen.

2.4. TOCO zal u in principe nooit om gevoelige persoonlijke gegevens vragen. De facturen die u naar TOCO uploadt, kunnen echter wel gevoelige persoonlijke gegevens bevatten. Voor de toepassing van deze bepaling moeten gevoelige Persoonsgegevens worden geïnterpreteerd als:

• gegevens die het ras of de etnische afkomst onthullen;
• politieke meningen;
• religieuze of filosofische overtuigingen;
• vakbondslidmaatschap;genetische of biometrische gegevens;
• gegevens betreffende de gezondheid; of
• gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon.

Hier leggen we uit dat TOCO u niet zal vragen om gevoelige persoonlijke gegevens. U kunt echter wel zelf gevoelige persoonlijke gegevens aanleveren via de facturen die naar TOCO zijn geüpload.

3. Doelen waarvoor TOCO uw persoonlijke gegevens gebruikt

Beschrijving

Toelichting

3.1. TOCO verwerkt uw Persoonsgegevens om u op een persoonlijke en efficiënte manier te voorzien van de Diensten – inclusief diensten voor het initiëren van betalingen en accountinformatie – die u aanvraagt via de Website, e-mail, telefoon, Social Media kanalen en beurzen en evenementen, en voor het algemene klantenbeheer.

Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens in de eerste plaats om u te voorzien van de zaken die u vraagt door te surfen op onze Website, in te loggen zodra u geregistreerd bent, of wanneer u met ons communiceert.

3.2. Wij zullen uw Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ook verwerken voor bewijsdoeleinden, zodat wij ons kunnen verdedigen in een eventueel daarop volgende juridische of andere procedure..

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.3. Deze bepaling spreekt voor zich. TOCO verwerkt uw PersoTOCO verwerkt uw Persoonlijke Gegevens om statistische analyses uit te voeren zodat we onze Website, onze producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.onlijke Gegevens om statistische analyses uit te voeren zodat we onze Website, onze producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.4. TOCO verwerkt uw Persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan een redelijk verzoek van bevoegde wetshandhavers of vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Uw Persoonsgegevens kunnen op eigen initiatief van TOCO worden overgedragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gegronde vermoedens zijn van een onwettige handeling of misdaad die door u is gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de website, onze Social Media Kanalen of andere communicatie met ons.

Van tijd tot tijd kunnen wij wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties.

3.5. TOCO kan uw Persoonsgegevens verwerken voor het informeren van een derde partij in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde partij, zelfs als die derde partij zich buiten de EU bevindt.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.6. TOCO kan uw Persoonlijke gegevens verwerken voor het behoud van de legitieme belangen van TOCO, haar partners of een derde partij als en wanneer uw registratie bij of gebruik van de website, Social Media Kanalen of andere communicatiekanalen kan worden beschouwd als (a) een schending van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de website, (c) een gevaar voor de website of een van de onderliggende systemen van TOCO of haar onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op enigerlei wijze hatelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.

Hier behouden wij ons het recht voor om uw Persoonlijke Gegevens te verwerken als u onze Website gebruikt op een manier die TOCO of iemand anders kan schaden of die illegaal is.

3.7. TOCO verwerkt uw Persoonlijke Gegevens zoals vermeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 hierboven voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van TOCO en geselecteerde partners.Tenzij u een bestaande klant bent die al soortgelijke goederen of diensten van ons heeft gekocht en die wij met ons eigen marketingmateriaal willen benaderen,


TOCO zal u alleen communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon sturen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het ontvangen van dergelijke communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties.

Wij willen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit betekent dat we informatie verzamelen over uw voorkeuren en interesses en deze informatie gebruiken om ons marketingmateriaal relevanter voor u te maken.

Wanneer we u marketingmateriaal willen sturen via e-mail of Social Media Kanalen en tenzij u een bestaande klant bent, zullen we u eerst om toestemming vragen bij het ontvangen van onze marketing via dergelijke kanalen.

4. Juridische basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Beschrijving

Toelichting

4.1. De verwerking van uw Persoonsgegevens voor het in artikel 3.1 beschreven doel is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

− In ieder geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvinden in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de algemene verordening inzake gegevensbescherming), samen met de praktijkcodes, gedragscodes, richtsnoeren voor regelgeving en standaardclausules en andere gerelateerde wetgeving die voortvloeit uit dergelijke richtlijn of verordening, zoals die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt. )

De wet verplicht ons om precies aan te geven welke wettelijke basis wij gebruiken om uw Persoonsgegevens te verwerken, rekening houdend met de doeleinden die wij in het vorige artikel hebben opgesomd.

Om onze Website en diensten aan u te kunnen leveren, moeten bepaalde Persoonsgegevens worden verwerkt

4.2. Wanneer u een van de gevoelige Persoonsgegevens als bedoeld in bepaling 2.4 verstrekt, gaat u akkoord met de verwerking van die Persoonsgegevens.

De Verwerkingsgrond hiervoor is de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Wanneer deze Verwerking betrekking heeft op een minderjarige onder de leeftijd van dertien (13) jaar moet toestemming worden gegeven door de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid van die minderjarige.

Het kan voorkomen dat een factuur gevoelige persoonsgegevens bevat. In dat geval moet uitdrukkelijk toestemming worden gegeven voor de verwerking van die gegevens.

4.3. De verwerking van uw Persoonsgegevens voor de in artikel 3.4 genoemde doeleinden is noodzakelijk om TOCO in staat te stellen haar wettelijke verplichtingen na te komen.

Soms verplicht de wet ons om uw Persoonsgegevens te verwerken.

4.4. De verwerking van uw Persoonsgegevens voor de in de artikelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 en 3.6 genoemde doeleinden is noodzakelijk voor de legitieme belangen van TOCO:

• het adequaat kunnen reageren op uw verzoeken om informatie en andere verzoeken;zodat we ons kunnen verdedigen in een rechtszaak;
• voortdurende verbeteringen aan TOCO’s website, Social Media Kanalen, producten en diensten om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring heeft;
• het veiligstellen van onze website, sociale-mediakanalen, producten en diensten tegen misbruik en illegale activiteiten;
• het veiligstellen van onze commerciële en zakelijke belangen en behoeften in het licht van de veranderende marktomstandigheden;
• marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en algehele succesvolle commercialisering van onze producten en diensten.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken voor onze eigen gerechtvaardigde belangen, die voornamelijk betrekking hebben op het succesvol uitvoeren van onze activiteiten zoals elk ander bedrijf dat zou doen

4.5. Voor het verwerken van uw Persoonsgegevens voor de in artikel 3.7 genoemde doeleinden vraagt TOCO als verantwoordelijke om uw toestemming.

Door in te stemmen met onze Verwerking van uw Persoonsgegevens voor het verzenden van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, gaat u ermee akkoord dat wij uw Persoonsgegevens voor dit doel mogen verwerken op de wijze en onder de voorwaarden die in deze Privacy Policy worden beschreven.

Deze bepaling spreekt voor zich.

5. Ontvangers en transfers

Beschrijving

Toelichting

5.1. TOCO stuurt uw Persoonlijke Gegevens niet op identificeerbare wijze naar een derde partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. U begrijpt echter dat als u gebruik maakt van onze Social Media Kanalen, uw Persoonlijke Gegevens ook worden verwerkt door de social media providers. U kunt meer informatie vinden over hoe deze social media providers uw Persoonsgegevens verwerken in hun respectievelijke Privacy Policy.

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met derden, tenzij u daarmee instemt of tenzij wij uw Persoonsgegevens hebben geanonimiseerd. U begrijpt echter dat wanneer u Facebook bijvoorbeeld gebruikt om te communiceren, Facebook uw Persoonlijke Gegevens ook verwerkt.

5.2. TOCO vertrouwt op externe verwerkers om u de Website te verstrekken en om uw Persoonlijke Gegevens namens ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw Persoonsgegevens alleen namens TOCO verwerken op uitdrukkelijke schriftelijke instructie van TOCO. TOCO garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht zijn de veiligheid en integriteit van uw Persoonlijke Gegevens in acht te nemen.

Hier leggen we uit welke soorten Persoonsgegevens we verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten, wanneer u actief probeert contact met ons op te nemen of wanneer u wilt dat wij contact met u opnemen

6. Kwaliteitsgaranties

Beschrijving

Toelichting

6.1. TOCO doet haar uiterste best om alleen die Persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de onder het doel van Verwerking genoemde doeleinden te bereiken.

We zullen niet meer Persoonlijke Gegevens over u verwerken dan we werkelijk nodig hebben voor de doeleinden die we aan u hebben gecommuniceerd.

6.2. Uw Persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of tot het moment dat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming kan betekenen dat u de Website niet langer geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken. TOCO zal uw Persoonsgegevens deselecteren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in het doel van de Verwerking zijn beschreven, tenzij dat wel het geval is:

• een hoger belang van TOCO of een andere derde partij om uw Persoonlijke Gegevens identificeerbaar te houden;
• een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat TOCO verhindert om ze te desidentificeren.

Hier leggen we uit hoe lang we uw Persoonlijke Gegevens bewaren op een manier die ons in staat stelt om u te identificeren.

6.3. TOCO zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, evenals tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernieling. Toegang door personeel van TOCO of haar derde partij Verwerkers zal alleen plaatsvinden op een “need-to-know” basis en onderworpen zijn aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Wij zetten ons in om uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren.

7. Uw rechten

Beschrijving

Toelichting

7.1. U hebt het recht om toegang te vragen tot alle Persoonsgegevens die door TOCO met betrekking tot u worden verwerkt. TOCO behoudt zich het recht voor om een administratieve vergoeding in rekening te brengen voor meerdere volgende verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend voor het veroorzaken van overlast of schade aan TOCO.

7.2. U heeft het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens die onjuist zijn, gratis worden gecorrigeerd. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, dient dit verzoek vergezeld te gaan van een bewijs van de foutieve aard van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.

7.3. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken onder artikel 4.5 voor het verwerken van uw Persoonsgegevens.

7.4. U hebt het recht om te verzoeken dat uw Persoonsgegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven beschreven doeleinden of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door TOCO zal worden beoordeeld:


• doorslaggevende belangen van TOCO of enige andere derde partij;
• wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die in strijd kunnen zijn met een dergelijke schrapping.

In plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat TOCO de Verwerking van uw Persoonsgegevens beperkt als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de Verwerking onrechtmatig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die hierboven zijn beschreven, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in een gerechtelijke procedure.

7.5. U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met specifieke omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Indien de voorgenomen Verwerking echter als direct marketing kwalificeert, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke Verwerking.

In dit artikel leggen we uit welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw Persoonsgegevens. De rechten zelf spreken voor zich.

7.6. U heeft het recht om in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat alle Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, van ons te ontvangen.

7.7. Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@toco.eu voor alle rechten van de betrokkene. Een e-mail met het verzoek om een recht uit te oefenen wordt niet beschouwd als toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. In een dergelijk verzoek dient duidelijk te worden aangegeven welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend worden en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.

TOCO zal u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek geldig blijkt te zijn, zal TOCO dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek melden.

Indien u een klacht heeft over de Verwerking van uw Persoonsgegevens door TOCO, kunt u altijd contact opnemen met TOCO via het e-mailadres dat in de eerste paragraaf van deze clausule is vermeld. Als u niet tevreden bent met het antwoord van TOCO, bent u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.privacycommission.be

Privacy Policy

Deze Privacy Policy (het “Privacy Policy”) is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door Together Connected NV (hierna: “TOCO”, “wij”, “ons”, “onze”) wanneer u (i) onze website (www.toco.eu) (de “Website”) bezoekt en/of de daar aangeboden diensten gebruikt; (ii) met ons communiceert via e-mail, telefoon en sociale media zoals maar niet beperkt tot Facebook en LinkedIn (de “Social Media Kanalen”); (iii) met ons communiceert op beurzen en evenementen.OPMERKING: Voor meer informatie over hoe wij Persoonsgegevens verwerken via cookies en sociale plug-ins op onze Website, wordt u vriendelijk verwezen naar ons Cookiebeleid.

OPMERKING: Voor meer informatie over onze algemene gebruiksvoorwaarden wordt u vriendelijk verwezen naar onze Algemene Voorwaarden.

1. In het algemeen

Beschrijving

1.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Together Connected NV, met maatschappelijke zetel te Gentbruggekouter 5, B-9050 Gentbrugge, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0720.810.265, ARR Gent (afdeling Gent). U kan ons contacteren via e-mail op info@toco.eu.

1.2. Elk begrip dat met een hoofdletter begint, wordt in deze Privacy Policy gedefinieerd door een expliciete verwijzing. Waar mogelijk gezien de context, worden enkelvoudige woorden geïnterpreteerd als zijnde ook het meervoud en vice versa.Alle termen en zinnen die met een hoofdletter worden gebruikt in deze Privacy Policy en die hierin niet zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als die welke is uiteengezet en opgenomen in de algemene voorwaarden van TOCO die beschikbaar zijn op de website van TOCO (de “Voorwaarden”).

1.3. Wanneer naar bepaalde wetten of voorschriften wordt verwezen, omvat deze verwijzing ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van die wetten of voorschriften, met inbegrip van eventuele daarmee verband houdende uitvoeringsbesluiten.

1.4. TOCO behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd aan te passen, te verbeteren of te wijzigen. Een dergelijke wijziging, verandering of aanpassing zal worden gecommuniceerd via de website. Als u de wijzigingen, veranderingen of amendementen niet accepteert, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@toco.eu.Indien wij niet binnen drie (3) Werkdagen nadat de wijzigingen van de Privacy Policy op een zichtbare manier op onze Website zijn aangekondigd, een dergelijke e-mail van u ontvangen, wordt u geacht al deze wijzigingen ondubbelzinnig te hebben geaccepteerd.

2. Soorten persoonlijke gegevens die we verwerken

Beschrijving

2.1. Wanneer u onze website en sociale-mediakanalen gebruikt, kunnen wij volgende verzamelen:

Technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem.

2.2. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, het contactformulier op onze Website invult, of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of Social Media Kanalen, kunnen wij deze verzamelen:

de basisidentiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, bedrijfsnaam, bedrijfstype, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie;
accountinformatie, zoals gebruikersnaam en wachtwoord;de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie u correspondeert binnen onze organisatie, datum en tijdstip, enz;
uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.publiek beschikbare informatie van uw profiel op Social Media Kanalen;
financiële informatie, alle andere Persoonlijke Gegevens die u aan ons verstrekt.

2.3. Wanneer u ons uw visitekaartje achterlaat of met ons in contact komt op beurzen en evenementen waar wij aanwezig zijn, kunnen wij volgende opslaan:

de basisidentiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie (d.w.z. wanneer dergelijke informatie door u wordt verstrekt of op uw visitekaartje wordt vermeld);

je foto

2.4. TOCO zal u in principe nooit om gevoelige persoonlijke gegevens vragen. De facturen die u naar TOCO uploadt, kunnen echter wel gevoelige persoonlijke gegevens bevatten. Voor de toepassing van deze bepaling moeten gevoelige Persoonsgegevens worden geïnterpreteerd als:

• gegevens die het ras of de etnische afkomst onthullen;
• politieke meningen;
• religieuze of filosofische overtuigingen;
• vakbondslidmaatschap;genetische of biometrische gegevens;
• gegevens betreffende de gezondheid; of
• gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon.

3. Doelen waarvoor TOCO uw persoonlijke gegevens gebruikt

Beschrijving

3.1. TOCO verwerkt uw Persoonsgegevens om u op een persoonlijke en efficiënte manier te voorzien van de Diensten – inclusief diensten voor het initiëren van betalingen en accountinformatie – die u aanvraagt via de Website, e-mail, telefoon, Social Media kanalen en beurzen en evenementen, en voor het algemene klantenbeheer.

3.2. Wij zullen uw Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ook verwerken voor bewijsdoeleinden, zodat wij ons kunnen verdedigen in een eventueel daarop volgende juridische of andere procedure..

3.3. Deze bepaling spreekt voor zich. TOCO verwerkt uw PersoTOCO verwerkt uw Persoonlijke Gegevens om statistische analyses uit te voeren zodat we onze Website, onze producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.onlijke Gegevens om statistische analyses uit te voeren zodat we onze Website, onze producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.

3.4. TOCO verwerkt uw Persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan een redelijk verzoek van bevoegde wetshandhavers of vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Uw Persoonsgegevens kunnen op eigen initiatief van TOCO worden overgedragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gegronde vermoedens zijn van een onwettige handeling of misdaad die door u is gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de website, onze Social Media Kanalen of andere communicatie met ons.

3.5. TOCO kan uw Persoonsgegevens verwerken voor het informeren van een derde partij in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde partij, zelfs als die derde partij zich buiten de EU bevindt.

3.6. TOCO kan uw Persoonlijke gegevens verwerken voor het behoud van de legitieme belangen van TOCO, haar partners of een derde partij als en wanneer uw registratie bij of gebruik van de website, Social Media Kanalen of andere communicatiekanalen kan worden beschouwd als (a) een schending van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de website, (c) een gevaar voor de website of een van de onderliggende systemen van TOCO of haar onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op enigerlei wijze hatelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.

3.7. TOCO verwerkt uw Persoonlijke Gegevens zoals vermeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 hierboven voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van TOCO en geselecteerde partners.Tenzij u een bestaande klant bent die al soortgelijke goederen of diensten van ons heeft gekocht en die wij met ons eigen marketingmateriaal willen benaderen,


TOCO zal u alleen communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon sturen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het ontvangen van dergelijke communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties.

Wij willen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit betekent dat we informatie verzamelen over uw voorkeuren en interesses en deze informatie gebruiken om ons marketingmateriaal relevanter voor u te maken.

Wanneer we u marketingmateriaal willen sturen via e-mail of Social Media Kanalen en tenzij u een bestaande klant bent, zullen we u eerst om toestemming vragen bij het ontvangen van onze marketing via dergelijke kanalen.

4. Juridische basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Beschrijving

4.1. De verwerking van uw Persoonsgegevens voor het in artikel 3.1 beschreven doel is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

− In ieder geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvinden in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de algemene verordening inzake gegevensbescherming), samen met de praktijkcodes, gedragscodes, richtsnoeren voor regelgeving en standaardclausules en andere gerelateerde wetgeving die voortvloeit uit dergelijke richtlijn of verordening, zoals die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt. )

4.2. Wanneer u een van de gevoelige Persoonsgegevens als bedoeld in bepaling 2.4 verstrekt, gaat u akkoord met de verwerking van die Persoonsgegevens.

De Verwerkingsgrond hiervoor is de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Wanneer deze Verwerking betrekking heeft op een minderjarige onder de leeftijd van dertien (13) jaar moet toestemming worden gegeven door de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid van die minderjarige.

4.3. De verwerking van uw Persoonsgegevens voor de in artikel 3.4 genoemde doeleinden is noodzakelijk om TOCO in staat te stellen haar wettelijke verplichtingen na te komen.

4.4. De verwerking van uw Persoonsgegevens voor de in de artikelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 en 3.6 genoemde doeleinden is noodzakelijk voor de legitieme belangen van TOCO:

• het adequaat kunnen reageren op uw verzoeken om informatie en andere verzoeken;zodat we ons kunnen verdedigen in een rechtszaak;
• voortdurende verbeteringen aan TOCO’s website, Social Media Kanalen, producten en diensten om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring heeft;
• het veiligstellen van onze website, sociale-mediakanalen, producten en diensten tegen misbruik en illegale activiteiten;
• het veiligstellen van onze commerciële en zakelijke belangen en behoeften in het licht van de veranderende marktomstandigheden;
• marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en algehele succesvolle commercialisering van onze producten en diensten.

4.5. Voor het verwerken van uw Persoonsgegevens voor de in artikel 3.7 genoemde doeleinden vraagt TOCO als verantwoordelijke om uw toestemming.

Door in te stemmen met onze Verwerking van uw Persoonsgegevens voor het verzenden van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, gaat u ermee akkoord dat wij uw Persoonsgegevens voor dit doel mogen verwerken op de wijze en onder de voorwaarden die in deze Privacy Policy worden beschreven.

5. Ontvangers en transfers

Beschrijving

5.1. TOCO stuurt uw Persoonlijke Gegevens niet op identificeerbare wijze naar een derde partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. U begrijpt echter dat als u gebruik maakt van onze Social Media Kanalen, uw Persoonlijke Gegevens ook worden verwerkt door de social media providers. U kunt meer informatie vinden over hoe deze social media providers uw Persoonsgegevens verwerken in hun respectievelijke Privacy Policy.

5.2. TOCO vertrouwt op externe verwerkers om u de Website te verstrekken en om uw Persoonlijke Gegevens namens ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw Persoonsgegevens alleen namens TOCO verwerken op uitdrukkelijke schriftelijke instructie van TOCO. TOCO garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht zijn de veiligheid en integriteit van uw Persoonlijke Gegevens in acht te nemen.

6. Kwaliteitsgaranties

Beschrijving

6.1. TOCO doet haar uiterste best om alleen die Persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de onder het doel van Verwerking genoemde doeleinden te bereiken.

6.2. Uw Persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of tot het moment dat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming kan betekenen dat u de Website niet langer geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken. TOCO zal uw Persoonsgegevens deselecteren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in het doel van de Verwerking zijn beschreven, tenzij dat wel het geval is:

• een hoger belang van TOCO of een andere derde partij om uw Persoonlijke Gegevens identificeerbaar te houden;
• een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat TOCO verhindert om ze te desidentificeren.

6.3. TOCO zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, evenals tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernieling. Toegang door personeel van TOCO of haar derde partij Verwerkers zal alleen plaatsvinden op een “need-to-know” basis en onderworpen zijn aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

7. Uw rechten

Beschrijving

7.1. U hebt het recht om toegang te vragen tot alle Persoonsgegevens die door TOCO met betrekking tot u worden verwerkt. TOCO behoudt zich het recht voor om een administratieve vergoeding in rekening te brengen voor meerdere volgende verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend voor het veroorzaken van overlast of schade aan TOCO.

7.2. U heeft het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens die onjuist zijn, gratis worden gecorrigeerd. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, dient dit verzoek vergezeld te gaan van een bewijs van de foutieve aard van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.

7.3. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken onder artikel 4.5 voor het verwerken van uw Persoonsgegevens.

7.4. U hebt het recht om te verzoeken dat uw Persoonsgegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven beschreven doeleinden of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door TOCO zal worden beoordeeld:


• doorslaggevende belangen van TOCO of enige andere derde partij;
• wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die in strijd kunnen zijn met een dergelijke schrapping.

In plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat TOCO de Verwerking van uw Persoonsgegevens beperkt als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de Verwerking onrechtmatig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die hierboven zijn beschreven, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in een gerechtelijke procedure.

7.5. U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met specifieke omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Indien de voorgenomen Verwerking echter als direct marketing kwalificeert, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke Verwerking.

7.6. U heeft het recht om in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat alle Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, van ons te ontvangen.

7.7. Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@toco.eu voor alle rechten van de betrokkene. Een e-mail met het verzoek om een recht uit te oefenen wordt niet beschouwd als toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. In een dergelijk verzoek dient duidelijk te worden aangegeven welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend worden en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.

TOCO zal u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek geldig blijkt te zijn, zal TOCO dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek melden.

Indien u een klacht heeft over de Verwerking van uw Persoonsgegevens door TOCO, kunt u altijd contact opnemen met TOCO via het e-mailadres dat in de eerste paragraaf van deze clausule is vermeld. Als u niet tevreden bent met het antwoord van TOCO, bent u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.privacycommission.be